طرح های بسته بندی خاص و قفل دار (Clamshell)

این طرحها عموما جهت نمایش محصولات، داخل بسته بندیهای شفاف عرضه می گردند. با این حال امکان تولید و عرضه این طرحها بصورت رنگی نیز می باشد. صنایعی که این طرحها در آنها بیشترین کاربرد را دارند می توان به 3 گروه تقسیم کرد:
  1. صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی
  2. صنایع غذایی
  3. صنایع مختلف قطعه سازی، الکترونیک و سایر تولید کنندگان