پوششهاي صنعتي مورد استفاده در فرآيندهاي توليدي

در بسیاری از فرآیندهای تولیدی مثل آبکاری و رنگ کاری نیاز به پوششهایی می‌باشد تا نقاطی که نیاز به رنگ کاری یا آبکاری ندارند از قرار گرفتن در معرض فرآیند محافظت شوند.

این پوششهای صنعتی در صنایع مختلف کاربرد داشته و بر حسب مورد قابل طراحی و ارائه می‌باشند.