اولین قالب سنگ مصنوعی Flower Box در ایران تولید شد.